wewnątrzszkolny system oceniania PDF Print E-mail
Written by User   
Friday, 08 September 2017 00:00

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

W szkole przyjmuje się procentowy przelicznik uzyskanych punktów z prac pisemnych na ocenę:

100 % + zadanie dodatkowe - celujący,

90 - 100 % - bardzo dobry,

71 - 89 % - dobry,

51 - 70 % - dostateczny,

35 - 50 % - dopuszczający,

0 - 34 % - niedostateczny.

Wymagania szczegółowe:

j.polski - klasa 2, klasa 3

j.angielski - ogólne, szczegółowe

j.niemiecki

historia

wos

biologia

edukacja dla bezpieczeństwa

geografia

fizyka

chemia

matematyka

zajęcia artystyczne

technika

informatyka

wychowanie fizyczne - ogólne, szczegółowe

religia

wymagania dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych